Prawo

Nowość

Praca omawia siedem sposobów filozoficznie zakorzenionego pojmowania prawa w warunkach kształtującej się cywilizacji informacyjnej. Dotyka zagadnień kluczowych dla ukazania transformacji od etycznego do technicznego uzasadnienia porządku społeczno-politycznego. Każdy obserwuje i odczuwa wagę i powagę niepokojących zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i w samym prawie. Pomimo doskonalenia narzędzi informacyjnych, pogarsza się ...

Cena:
71,70 zł
Nowość

Celem publikacji jest dokonanie wnikliwej analizy orzecznictwa sądowo-administracyjnego w zakresie odnoszącym się do instytucji wznowienia postępowania administracyjnego w jej całokształcie. Identyfikacja sposobów rozwiązywania kwestii spornych przez sądy administracyjne i próba określenia, który z nich jest najbardziej optymalny, pozwoli rozwiać liczne wątpliwości, jakie powstają przy stosowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Cena:
55,30 zł
Nowość

Reprint z 1813 r. zawierający spis prawa cywilnego ustanowiony przez Napoleona Bonaparte. Prawo ustanowione przez Napoleona opierało się na ideach wolności i równości jednostek. Była to rewolucja, która wywarła ogromny wpływ na myśl prawniczą zarówno XIX, jak i XX stulecia.1 maja 1808 w Księstwie Warszawskim i Wolnym Mieście Gdańsku wszedł ...

Cena:
70,30 zł
Nowość

Drugie wydanie stanowi rozszerzoną o nowe zadania i kazusy oraz zaktualizowaną wersję jego pierwszego wydania, uwzględniającą liczne zmiany, jakie nastąpiły w przepisach Kodeksu karnego w okresie 2017–2020.

Cena:
50,20 zł
Nowość

STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2020„Przepisy 2020” Prawo cywilne – zawiera jednolite teksty ustaw:– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,– ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy– ...

Cena:
36,70 zł
Nowość

STAN PRAWNY SIERPIEŃ 2020Kompendium wiedzy z zakresu prawa podatkowegoZbiór podstawowych ustaw podatkowych, punkt wyjścia do pogłębiania wiedzy, praktyczne narzędzie do szybkich powtórek wiedzy – ta książka przyda się w biblioteczce każdego przyszłego i praktykującego prawnika! Publikacja zawiera treść następujących aktów prawnych: ordynacja podatkowa ustawa ...

Cena:
42,80 zł

Prawo dla projektantów – co zyskasz dzięki lekturze? poznasz podstawowe definicje i akty prawne regulujące kwestie prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej i wizerunku poznasz realne problemy i wątpliwości natury prawnej stojące przed projektantami w toku pracy, a także sposoby ich rozwiązania ...

Cena:
30,60 zł

Kolejna monografia prof. Włodzimierza Szpringera, cenionego naukowca i autora wielu książek na temat nowoczesnych technologii, jest poświęcona głównym siłom napędowym czwartej rewolucji przemysłowej. Zagadnienia związane z rozwojem sieci i tworzoną przez nie gospodarką współdzielenia (sharing economy) oraz platformami i powstającą na ich bazie gospodarką platformową (platform economy) zostały przedstawione ...

Cena:
39,80 zł

Prezentowany komentarz dotyczy jedynie dwóch artykułów Konstytucji. Przedmiotem ich regulacji jest jednak status organu o szczególnym znaczeniu dla realnego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego – mającego stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – Krajowej Rady Sądownictwa. Konstytucyjna misja KRS powoduje, że w wielu miejscach trzeba odwoływać się do niektórych ...

Cena:
38,30 zł

Stan prawny: 1 września 2020 r.Publikacja zawiera nową ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która wchodzi w życie 1.1.2021 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:1.1.2021 r. - Ustawa z 14.2.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 r. ...

Cena:
12,20 zł

Stan prawny: 1 września 2020 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:Kodeks postępowania karnegoNowy tekst jednolityKodeks postępowania karnego12.3.2020 r. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 04.03.2020 r. sygnatura: P 22/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 413)31.3.2020 r. – Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem ...

Cena:
12,20 zł

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja zawiera zmiany wchodzące w życie: Kodeks pracy 1.12.2020 r.&nbsp &ndash Ustawa z 06.12.2018 r. o zmianie niekt&oacute rych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432) Ustawa o dniach wolnych od pracy 18.4.2020 r.&nbsp &ndash Ustawa z 16.04.2020 r. o szczeg&oacute lnych ...

Cena:
30,00 zł

Stan prawny:&nbsp 1 września 2020 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Kodeks karny Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) Kodeks postępowania karnego 12.3.2020 r.&nbsp &ndash Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 04.03.2020 r. sygnatura: P 22/19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 413) 31.3.2020 r.&nbsp &ndash Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczeg&oacute ...

Cena:
20,00 zł

Stan prawny: 20 sierpnia 2020 r.Publikacja zawiera zmiany wchodzące w życie:Kodeks postępowania administracyjnego18.4.2020 r. – Ustawa z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)11.08.2020 r. – Ustawa z 16.07.2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub ...

Cena:
34,70 zł

Stan prawny: 1 września 2020 r. Publikacja zawiera zmiany wchodzące w życie: Kodeks Postępowania Cywilnego 7.2.2020 r.&nbsp &ndash Ustawa z 04.07.2019 r. o zmianie ustawy &ndash Kodeks postępowania cywilnego oraz niekt&oacute rych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) 17.4.2020 r.&nbsp &ndash Ustawa z 09.01.2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ...

Cena:
34,70 zł

Podw&oacute jnym stanem prawnym oznaczono treść artykuł&oacute w, kt&oacute re wchodzą w życie: 1.12.2020 r.&nbsp (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291), 1.1.2021 r.&nbsp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 z 2020 r. poz. 1291), 1.3.2021 r.&nbsp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), 29.5.2021 r.&nbsp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2331), 6.9.2021 r.&nbsp (Dz.U. z 2019 ...

Cena:
42,40 zł
Bestseller

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: Ustawa o policji 11.3.2020 r.&nbsp &ndash Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niekt&oacute rych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1726) 14.4.2020 r.&nbsp &ndash Przepisy wprowadzające ustawę z 26.01.2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. ...

Cena:
16,00 zł

Książka w sposób kompleksowy prezentuje organizację i podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Omówiono w niej model systemu zdrowotnego i podsystemy tworzące polski system ochrony zdrowia, jego zasoby personalne oraz finansowanie. Dodatkowo w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 przedstawiono organizację i instrumenty zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.Publikacja adresowana ...

Cena:
51,10 zł

Książka – poza szczegółową prezentacją wieloaspektowych zagadnień związanych z polubownym rozwiązywaniem sporów cywilnych, w tym gospodarczych, w drodze mediacji – stanowi również próbę skłonienia przedsiębiorców do spojrzenia na mediację jako uniwersalne narzędzie wspomagające na różnych płaszczyznach osiągnięcia sukcesu w biznesie. Autorzy zaproponowali Czytelnikom szersze spojrzenie na prowadzenie działalności gospodarczej również ...

Cena:
42,60 zł

Realizacja konwencji o prawach dziecka w prawie wewnętrznym i międzynarodowym. Ujęcie interdyscyplinarne w 30-lecie obowiązywani.Monografia zbiorowa stanowi zwieńczenie projektu badawczego, realizowanego przez Centrum Badań Prawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nad Dzieckiem i Rodziną.Praca ma charakter interdyscyplinarny, stąd odnajdujemy w niej teksty o orientacji prawniczej, socjologicznej, psychologicznej ...

Cena:
25,80 zł